Przepisy pływackie Fina – międzynarodowy regulamin zawodów pływackich

Przepisy pływania Fina

2009 – 2013

WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2009
Niniejsze przepisy pływania są tłumaczeniem z języka angielskiego przepisów FINA 2009 – 2013.

Tłumaczył: Jerzy Kowalski | Konsultacja: Eugeniusz Waraksa

Przepisy pływackie

SW 1 Kierownictwo zawodów

SW 2 Sędziowie

SW 3 Rozstawienie wyścigów eliminacyjnych i finałowych

SW 4 Start

SW 5 Styl dowolny

SW 6 Styl grzbietowy

SW 7 Styl klasyczny

SW 8 Styl motylkowy

SW 9 Styl zmienny

SW 10 Wyścig

SW 11 Pomiar czasu

SW 12 Rekordy świata i rekordy Polski

SW 13 Procedura postępowania przy automatycznym sędziowaniu

Przepisy dotyczące obiektów

FR 1 Uwagi Generalne

FR 2 Pływalnia

FR 3 Pływalnie przeznaczone do organizowania igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata

FR 4 Automatyczna aparatura do sędziowania

SW 1 Kierownictwo zawodów.

SW 1.1 Kierownictwo zawodów powołane przez właściwe władze posiada prawo rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegających w myśl przepisów sędziemu głównemu, sędziom lub innym osobom i jest w mocy wstrzymać odbywanie się konkurencji i dać wskazówki zgodne z przepisami co do sposobu przeprowadzenia każdej konkurencji.

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:

sędzia główny (1)

kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)

sędziowie stylu (4)

starterzy (2)

kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)

inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)

kierownik sekretariatu (1)

kierownicy wyścigów (2)

obsługa linki przedwczesnego startu (1)

informator (1)

SW 1.2.2 Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych właściwe władze wyznaczają taką samą lub mniejszą ilość sędziów,
co podlega, tam gdzie jest to stosowne, zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub międzynarodowe władze.

SW 1.2.3 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas, 3 sędziów mierzących czas na każdym torze i 2 sędziów mierzących czas dodatkowo.

SW 1.2.4 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym torze, wymagany jest sędzia – kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.

Uwaga:

Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów:

na pływalni 25 m – 20 sędziów + sekretariat

na pływalni 50 m – 24 sędziów + sekretariat

SW 1.3 Pływalnia i wyposażenie techniczne na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata muszą być poddane inspekcji i zostać zatwierdzone we właściwym czasie przed zawodami pływackimi przez delegata FINA oraz członka Komitetu Technicznego Pływania FINA.

SW 1.4 Gdy telewizja używa podwodnego sprzętu do filmowania, musi on być zdalnie sterowany i nie powinien ograniczać widzenia lub toru zawodników i nie może zmienić konfiguracji pływalni ani zasłaniać wymaganych oznaczeń FINA.


SW 2 Sędziowie.

SW 2.1 Sędzia główny.

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagań lub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygnięcie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniować w zawodach, w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczące trwających zawodów.

SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3) czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli jest dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki z niej muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w p. SW 13.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali się na przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów. Może wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych do pełnienia funkcji lub uznanych za nieefektywnych. Może wyznaczyć dodatkowych sędziów o ile uzna to za konieczne.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnał pływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po których następuje długi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająć swoje miejsca na platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet zmiennych, sygnalizujący, że powinni bezzwłocznie wejść do wody). Drugi długi gwizdek jest sygnałem dla grzbiecisty lub pływaka sztafety zmiennej do bezzwłocznego zajęcia pozycji startowej. Gdy pływacy i sędziowie są przygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy są pod kontrolą startera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawać w tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:

Sędzia główny wyciągniętą rękę w kierunku startera trzyma tak długo, aż starter da sygnał do startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękę jest to znak dla startera, że ma on wstrzymać start.

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.

SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego.

SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie automatycznej aparatury pomiaru czasu włącznie z przeglądem zapisu „backup timing” wideo.

SW 2.2.2 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników z wydruków komputerowych.

SW 2.2.3 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wydruków zmian sztafetowych i doniesienie o każdej przedwczesnej zmianie sędziemu głównemu.

SW 2.2.4 Kierownik może przeglądać „backup timing” wideo dla potwierdzenia przedwczesnej zmiany sztafetowej.

SW 2.2.5 Kierownik kontroluje wycofania zawodników po eliminacjach lub finałach, wprowadza wyniki na oficjalne formularze, spisuje wszystkie nowo ustanowione rekordy i przechowuje wyniki we właściwym miejscu.

SW 2.3 Starter.

SW 2.3.1 Starter ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu, gdy sędzia główny przekaże mu ją (SW 2.1.5) aż do rozpoczęcia wyścigu. Start odbywa się zgodnie z SW 4.

SW 2.3.2 Starter powinien zgłosić sędziemu głównemu opóźnianie startu przez pływaka, umyślne zakłócanie porządku lub inną formę złego zachowania mającego miejsce na starcie, lecz jedynie sędzia główny może zdyskwalifikować pływaka za takie opóźnianie, umyślne zakłócanie porządku lub złe zachowanie.

SW 2.3.3 Starter ma możność rozstrzygania czy start był prawidłowy z tym jednak, że ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

SW 2.3.4 W czasie startu do konkurencji, starter zajmuje pozycję z boku pływalni w odległości około pięciu metrów od krawędzi startowej pływalni, skąd sędziowie widzą i słyszą sygnał startu, a pływacy słyszą sygnał.

SW 2.4 Kierownik wyścigu.

SW 2.4.1 Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.

SW 2.4.2 Kierownik wyścigu informuje sędziego głównego o każdym zauważonym naruszeniu przepisów, dotyczących reklamy (GR 6) oraz jeżeli wywołany pływak jest nieobecny.

SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów.

SW 2.5.1 Kierownik inspektorów nawrotów zapewnia, aby inspektorzy nawrotów wypełniali swoje obowiązki w czasie zawodów.

SW 2.5.2 Kierownik inspektorów nawrotów otrzymuje zgłoszenia od inspektorów nawrotów, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i przedstawia je bezzwłocznie sędziemu głównemu.

SW 2.6 Inspektorzy nawrotów.

SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na każdym torze po obu stronach pływalni.

SW 2.6.2 Każdy inspektor nawrotów powinien dopilnować, że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosownymi przepisami, poczynając od początku ostatniego ruchu ramieniem przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramieniem po nawrocie. Inspektor nawrotów na startowym końcu pływalni, powinien dopilnować, aby pływacy przestrzegali stosownych przepisów od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion. Inspektorzy nawrotów na końcu pływalni, na którym ma miejsce zakończenie wyścigu, muszą dopilnować, żeby pływacy kończyli wyścig zgodnie z aktualnymi przepisami.

SW 2.6.3 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m, każdy inspektor nawrotów na nawrotowym końcu pływalni, powinien notować ilość odcinków pokonanych przez pływaka na jego torze i informować pływaka, odnośnie pozostającej ilości odcinków do zakończenia poprzez pokazywanie tablic z ich liczbą. Może zostać użyte urządzenie półautomatyczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.

SW 2.6.4 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, daje sygnał ostrzegawczy, gdy pływak na jego torze ma do przepłynięcia dwie długości pływalni i pięć (5) m do zakończenia wyścigu indywidualnego 800 i 1500 m. Sygnał ten może być powtarzany po nawrocie dopóki pływak nie dopłynie do znaku 5 m na linie. Sygnałem ostrzegawczym może być gwizdek lub dzwonek.

SW 2.6.5 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, w wyścigach sztafetowych określa, czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową, gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej. Gdy dostępna jest automatyczna aparatura do sędziowania zmian w sztafecie, to powinna ona być zastosowana zgodnie z SW 13.1.

SW 2.6.6 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić o każdym naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z określeniem konkurencji, numeru toru i przewinienia, kierownikowi nawrotów, który powinien bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu.

Uwaga:

W zawodach krajowych, gdzie nie zastosowano aparatury automatycznej, funkcje inspektorów nawrotów po stronie startu pełnią sędziowie mierzący czas.

SW 2.7 Sędziowie stylu.

SW 2.7.1 Sędziowie stylu powinni być rozmieszczeni po każdej stronie pływalni.

SW 2.7.2 Każdy sędzia stylu kontroluje prawidłowość przestrzegania przepisów dotyczących stylu pływania dla właściwego stylu
i obserwuje nawroty i finisze, pomagając inspektorom nawrotów.

SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają naruszenie przepisów sędziemu głównemu na podpisanej kartce, wyszczególniając konkurencję
i numer toru.

SW 2.8 Kierownik sędziów mierzących czas.

SW 2.8.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzące wszystkim sędziom mierzącym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni. Powinno być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każdym torze. Jeżeli nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu, powinno być wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub zatrzymał się w czasie wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może zarejestrować czasu. Gdy stosowane są trzy (3) czasomierze cyfrowe na tor, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.

SW 2.8.2 Kierownik sędziów mierzących czas, zbiera od sędziów mierzących czas na każdym torze karty, pokazujące zarejestrowany czas i, o ile to konieczne kontroluje ich czasomierze.

SW 2.8.3 Kierownik sędziów mierzących czas odnotowuje lub sprawdza oficjalny czas na karcie na każdym torze.

SW 2.9 Sędziowie mierzący czas.

SW 2.9.1 Każdy sędzia mierzący czas, mierzy czas pływaków na przydzielonym mu torze, zgodnie z SW 11.3. Czasomierze powinny być właściwie certyfikowane.

SW 2.9.2 Każdy sędzia mierzący czas, powinien uruchomić swój czasomierz na sygnał startu i zatrzymać, gdy pływak na jego torze zakończy wyścig. Sędziowie mierzący czas mogą być poinstruowani przez kierownika sędziów mierzących czas aby rejestrowali czasy dystansów pośrednich w wyścigach dłuższych niż 100 m.

SW 2.9.3 Bezpośrednio po wyścigu, sędziowie mierzący czas na każdym torze, notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, przekazują je kierownikowi sędziów mierzących czas i o ile są o to proszeni przedstawiają swoje czasomierze do kontroli.
Ich czasomierze muszą być zerowane na krótki gwizdek sędziego głównego zapowiadający kolejny wyścig.

SW 2.9.4 W przypadku nie stosowania wspierającego systemu video, może być konieczne korzystanie z kompletu sędziów mierzących czas, nawet gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu jest zastosowana.

SW 2.10 Kierownik sędziów celowniczych.

SW 2.10.1 Kierownik sędziów celowniczych wyznacza dla każdego sędziego celowniczego jego stanowisko oraz miejsce, które ma ustalić.

SW 2.10.2 Po wyścigu, kierownik sędziów celowniczych zbiera podpisane karty celownicze od każdego sędziego celowniczego i ustala kolejność miejsc, które przekazuje bezpośrednio do sędziego głównego.

SW 2.10.3 Gdy do sędziowania zakończenia wyścigu zastosowana jest automatyczna aparatura do pomiaru czasu, kierownik sędziów celowniczych po każdym wyścigu musi przedstawić kolejność zawodników zarejestrowaną przez aparaturę.

Uwaga:

Jeżeli nie zastosowano automatycznego urządzenia do sędziowania, kierownik sędziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i inni sędziowie celowniczy.

Jeżeli sam obserwował wyścig i jest przekonany co do kolejności zajętych miejsc przez pływaków, mimo że z kart celowniczych to nie wynika, wówczas jest on upoważniony do ustalenia kolejności, jaką sam zanotował. Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas decyzję podejmuje sędzia główny, kierując się:

– osobistą obserwacją wyścigu i jego zakończenia

– czasami uzyskanymi przez pływaków

SW 2.11 Sędziowie celowniczy.

SW 2.11.1 Sędziowie celowniczy usytuowani są na podniesionych miejscach, w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu, skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii zakończenia wyścigu, chyba że obsługują oni automatyczną aparaturę do sędziowania na torach, na które zostali przydzieleni dla wciskania przycisku przy zakończeniu wyścigu.

SW 2.11.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy notują kolejność miejsc, zajętych przez zawodników.
Sędziowie celowniczy, inni niż obsługujący przyciski, nie mogą spełniać funkcji, jako mierzący czas w tej samej konkurencji.

SW 2.12 Sekretariat (nie dotyczy igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata).

SW 2.12.1 Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników wydruku komputera lub wyników czasów i miejsc
w każdym wyścigu, otrzymanych od sędziego głównego. Kierownik sekretariatu powinien uwierzytelnić podpisanie wyników przez sędziego głównego.

SW 2.12.2 Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finałów, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, sporządzają wykaz nowo ustanowionych rekordów, prowadzą punktację tam, gdzie ona obowiązuje.

SW 2.13 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie i niezależnie od siebie, chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.


 

SW 3 Rozstawienie eliminacji i finałów.

Miejsca startowe do wszystkich konkurencji na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, igrzyskach regionalnych i innych zawodach FINA powinny być przydzielane jak następuje:

SW 3.1 Eliminacje.

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich uczestników, uzyskane w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin zgłoszeń, powinny być przedłożone na formularzu zgłoszeniowym i ułożone przez komitet organizacyjny wg kolejności czasów. Pływacy, którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków z identycznymi czasami lub, gdy jest więcej niż jeden pływak bez podanego czasu będzie rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie z procedurą opisaną poniżej w SW 3.1.2. W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następujący sposób:

SW 3.1.1.1 Jeśli jest jeden wyścig, to powinien on być rozstawiony jako finałowy i rozgrywany tylko w sesji finałowej.

SW 3.1.1.2 Jeżeli są dwa wyścigi, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, następny najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu itd.

SW 3.1.1.3 Jeżeli są trzy wyścigi, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w trzecim wyścigu, następny najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, czwarty najszybszy pływak w trzecim wyścigu, piąty w drugim, szósty najszybszy w pierwszym, siódmy w trzecim itd.

SW 3.1.1.4 Jeśli są cztery wyścigi lub więcej, to ostatnie trzy w tej konkurencji muszą być rozstawiane zgodnie z SW 3.1.1.3 przedstawionym powyżej. Wyścig poprzedzający ostatnie trzy wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków. Wyścig poprzedzający ostatnie cztery wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków itd. Tory, w każdym wyścigu muszą być przydzielane w porządku malejącym wg przedłożonych czasów, zgodnie ze wzorem podanym poniżej
w SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5 Wyjątek: gdy są dwa lub więcej wyścigów w konkurencji, to powinno być minimum trzech pływaków rozstawionych w każdym wyścigu, ale kolejne skreślenia mogą zredukować ilość pływaków w tym wyścigu do mniej niż trzech.

SW 3.1.1.6 Gdy dostępna jest pływalnia 10-cio torowa i uzyskano jednakowe czasy dla ósmego miejsca eliminacji 800 m
i 1500 m st. dowolnym w finale może być użyty tor 9, poprzez losowanie toru 8 i 9 i ich przydziału pomiędzy zawodników, którzy zajęli 8 miejsce. W przypadku trzech (3) jednakowych czasów dla ósmego miejsca eliminacji, tor 9 i 0 mogą być użyte, poprzez losowanie toru 8, 9 i 0.

SW 3.1.1.7 Gdy pływalnia 10-torowa nie jest dostępna zastosowanie ma przepis SW 3.2.3.

SW 3.1.2 Z wyjątkiem konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, przydział torów powinien się odbywać (tor nr 1 powinien się znajdować z prawej strony stojąc na końcu startowym przodem do pływalni, 0 przy korzystaniu z pływalni 10-cio torowej) poprzez umieszczenie najszybszego pływaka lub zespołu na środkowym torze pływalni, na pływalniach o nieparzystej ilości torów lub na torze 3 lub 4 odpowiednio na pływalniach o 6-ciu lub 8-miu torach. Na pływalniach 10-cio torowych najszybszy pływak powinien być rozstawiony na torze 4. Pływak z następnym najlepszym czasem powinien być umieszczony po jego lewej stronie, pozostali naprzemiennie po prawej i lewej zgodnie z podanymi czasami. Pływakom z identycznymi czasami, tory są przydzielane poprzez losowanie zgodnie z podanym wcześniej wzorem.

SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, w zależności od decyzji kierownictwa zawodów, wyścig może rozpoczynać się zarówno z jednego jak i z drugiego końca pływalni w zależności od takich czynników jak elektroniczna aparatura, pozycja startera itd. Kierownictwo zawodów powinno powiadomić pływaków o ich decyzji wystarczająco wcześnie przed rozpoczęciem zawodów. Niezależnie od tego, z którego końca pływalni odbywa się start, pływacy powinni być rozstawieni na tych samych torach.

SW 3.2 Półfinały i finały.

SW 3.2.1 W wyścigach półfinałowych, serie rozstawiane są zgodnie z SW 3.1.1.2

SW 3.2.2 Gdy nie ma potrzeby przeprowadzania eliminacji, tory przydzielane są zgodnie z SW 3.1.2.
Jeżeli eliminacje odbyły się, to tory powinny być przydzielane jak w SW 3.1.2, jednak w oparciu o czasy uzyskane w tych eliminacjach.

SW 3.2.3 W konkurencji, w której pływacy w tym samym lub innym wyścigu eliminacyjnym uzyskają jednakowe czasy zmierzone do 1/100 sekundy, dające im ósme/dziesiąte lub szesnaste/dwudzieste miejsce w zależności od zastosowania 8 lub dziesięciu torów, powinien odbyć się dodatkowy wyścig rozstrzygający, który pływak kwalifikuje się do odpowiedniego finału. Dodatkowy wyścig powinien odbyć się nie wcześniej niż w jedną godzinę po tym, jak wszyscy mający wziąć w nim udział pływacy ukończą swoje wyścigi eliminacyjne. Jeśli ponownie zmierzone zostaną jednakowe czasy powinien odbyć się jeszcze jeden dodatkowy wyścig. Jeśli jest wymagany powinien się odbyć dodatkowy wyścig dla wyłonienia pierwszego i drugiego rezerwowego o ile zarejestrowane zostały jednakowe czasy.

SW 3.2.4 Gdy jeden lub więcej pływaków wycofa się z wyścigu półfinałowego lub finałowego (A lub B) zostaną powołani zawodnicy rezerwowi w kolejności zajętych miejsc w eliminacjach lub półfinałach. Konkurencja lub konkurencje muszą być ponownie rozstawione i muszą być wydane listy startowe, precyzujące zmiany lub zastępstwa, jak to opisano w SW 3.1.2.

SW 3.2.5 W eliminacjach, półfinałach i finałach, pływacy muszą się zgłosić na pierwsze miejsce zbiórki nie później niż 20 min. przed startem ich wyścigu. Po kontroli udają się do ostatecznego miejsca zbiórki.

SW 3.3 W innych zawodach dla przydzielania torów można zastosować losowanie.


SW 4. Start.

SW 4.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek
(SW 2.1.5) sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu .

SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego (SW 2.1.5) pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe (SW 6.1). Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę „na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał startu.

SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i innych imprezach FINA komenda „na miejsca” podawana jest w języku angielskim,
a sygnał startu jest powielony przez głośniki zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym.

SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu.
Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę startową rozpoczynając od długiego gwizdka (drugiego długiego gwizdka dla stylu grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5


SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym sposobem, z wyjątkiem sposobu przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny sposób pływania niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała.

SW 5.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem, głowa musi „złamać” powierzchnię wody.


SW 6 Styl grzbietowy.

SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.

SW 6.2 Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig, z wyjątkiem gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.

SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6.4 W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.

SW 6.5 Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach znajdując się na swoim torze.


SW 7 Styl klasyczny.

SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w czasie pierwszego ruchu ramion, po którym następuje kopnięcie w stylu klasycznym.

SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony. W czasie wyścigu cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.3 Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą,
z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu, na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię bioder, z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.

SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody. Głowa musi „złamać” powierzchnię wody zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.1,
ruch nożycowy, „trzepotanie” stopami ani ruch delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.

SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra wody. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem,
że „złamie” ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.


SW 8. Styl motylkowy.

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach.
Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu.

SW 8.2 Ramiona muszą być przenoszone jednocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem SW 8.5.

SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie muszą być na tym samym poziomie ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.

SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.

SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym nawrocie, przed tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do następnego nawrotu lub finiszu.


SW 9. Styl zmienny.

SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym wymienionym stylem zawodnik pokonuje 1 dystansu.

SW 9.2 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny.

SW 9.3 Zakończenie pływania każdym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym stylu.


SW 10 Wyścig.

SW 10.1 Wszystkie wyścigi indywidualne muszą odbywać się oddzielnie dla każdej płci.

SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans.

SW 10.3 Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić.

SW 10.6 Podciąganie się na linie nie jest dozwolone.

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego.
Jeśli przewinienie jest umyślne, sędzia główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa się wyścig i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.

SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków.

SW 10.11 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany, będzie zdyskwalifikowana.

SW 10.12 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do płynięcia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy, wszystkich zespołów ukończą wyścig – będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.13 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed wyścigiem. Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. Zestawienie składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami i finałami danej konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy pływaków właściwie zgłoszonych przez federację członkowską do tej konkurencji. Płynięcie
w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu. Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku udokumentowanej przez lekarza niedyspozycji.

SW 10.14 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu innemu pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, winny pływak lub jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.15 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny może zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie nastąpi w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie wyścigu.

SW 10.16 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne urządzenie lub system dający taki efekt.


SW 11. Pomiar czasu.

SW 11.1 Działanie elektronicznej aparatury do pomiaru czasu musi być nadzorowane przez wyznaczonych sędziów. Czasy zarejestrowane przez aparaturę powinny być wykorzystane do określenia zwycięzcy, kolejności wszystkich zajętych miejsc i czasów uzyskanych na każdym torze. Określone w ten sposób zajęte miejsca i uzyskane czasy mają pierwszeństwo przed decyzjami sędziów celowniczych i sędziów mierzących czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno wykazane, że nastąpił błąd aparatury lub gdy pływakowi nie udało się jej uaktywnić decyzje sędziów celowniczych i czasy zanotowane przez sędziów mierzących czas powinny być oficjalne (patrz SW 13.3).

SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być rejestrowane tylko do 1/100 sekundy.
Gdy możliwe jest rejestrowanie do 1/1000 sekundy, trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy, którzy uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością tylko do 1/100 sekundy.

SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny powinien rejestrować wyniki do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być określane jak następuje:

SW 11.3.1 Jeśli dwa z trzech czasomierzy zarejestrowały taki sam czas, a trzeci inny, dwa identyczne czasy stanowią czas oficjalny.

SW 11.3.2 Jeśli wszystkie trzy czasomierze zmierzą inne czasy, wynik środkowy stanowi czas oficjalny.

SW 11.3.3 W przypadku zadziałania tylko dwóch z trzech czasomierzy oficjalnym czasem jest czas średni.

Uwaga:

Jeżeli czasy zarejestrowane przez czasomierze różnią się od decyzji sędziów celowniczych i gdy czas drugiego pływaka jest lepszy niż pierwszego na mecie, przyznaje się obu pływakom jednakowy czas średni, uzyskany z dodania czasów obu pływaków i podzieleniu sumy przez 2. Ta sama zasada dotyczy pozostałej kolejności miejsc.

SW 11.4 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest notowana w oficjalnych wynikach,
bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca.

SW 11.5 W przypadku dyskwalifikacji zespołu sztafetowego, oficjalne międzyczasy do czasu dyskwalifikacji są odnotowywane jako wyniki oficjalne.

SW 11.6 Wszystkie międzyczasy na 50 i 100 m zawodników rozpoczynających wyścigi sztafetowe powinny być odnotowywane i publikowane w oficjalnych protokołach.


SW 12. Rekordy Świata.

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 100, 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.3 Członkowie zespołów sztafetowych muszą posiadać tę samą narodowość.

SW 12.4 Wszystkie rekordy muszą być uzyskiwane w zawodach ze startu wspólnego lub indywidualnych wyścigach z czasem, przeprowadzanych publicznie i ogłaszanych do wiadomości publicznej, przynajmniej na trzy dni przed planowaną próbą. W indywidualnym wyścigu z czasem, usankcjonowanym przez federację członkowską jako wyścig z czasem w czasie trwających zawodów, nie jest konieczne ogłoszenie o próbie na trzy (3) dni przed jej odbyciem.

SW 12.5.1 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację członkowską FINA, w kraju, w którym działa.

SW 12.5.2 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być potwierdzony na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.

SW 12.6 Rekordy świata są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.

SW 12.7 Rekordy świata mogą być ustanawiane wyłącznie przez pływaków używających w czasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.

SW 12.8 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący
te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami. Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu.
W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu, w którym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który przypłynął równocześnie jest zwycięzcą.

SW 12.9 Rekordy świata mogą być ustanawiane w słodkiej wodzie. Rekordy świata ustanowione w jeziorach lub morzach nie będą uznane.

SW 12.10 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący
w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

SW 12.11 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata na odcinku pośrednim jeśli on, jego trener lub kierownik poprosi sędziego głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek konkurencji.

SW 12.12 Zgłoszenie rekordów świata musi być dokonane na oficjalnym formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka,
o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi regulaminowe włączając certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej (DC 5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.

SW 12.13 Zgłoszenie rekordu świata powinno być wstępnie dokonane telegraficznie, teleksem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania wyniku.

SW 12.14 Federacja członkowska kraju pływaka powinna poinformować listownie o takim wyniku sekretarza honorowego FINA dla uzyskania informacji i podjęciu działania, o ile to konieczne dla zapewnienia aby oficjalne zgłoszenie zostało przedstawione we właściwy sposób przez odpowiednie władze.

SW 12.15 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata, dopilnowuje, aby informacja została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały dyplomy.

SW 12.16 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.

SW 12.17 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.10 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

SW 12.18 Jeśli zgłoszenie rekordu świata zostanie zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił rekord świata.
Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.

Uwagi dotyczące rekordów Polski:

1. Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów młodszych 16, 15, 14 w pływaniu mogą być ustanowione wyłącznie przy zastosowaniu automatycznego urządzenia do pomiaru czasu.

2. Rekordy Polski mogą być ustanawiane w następujących kategoriach wiekowych: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 lat i seniorów. Dopuszcza się możliwość ustanowienia rekordu Polski w starszej kategorii, przez pływaka z młodszej kategorii wiekowej.

3. Rekordy Polski w wyścigach sztafetowych mogą być ustanawiane w relacji reprezentacji Polski i zespołów klubowych. Sztafeta złożona
z zawodników różnych roczników może ustanowić rekord w kategorii wiekowej najstarszego zawodnika.

4. Rekordy Polski notowane są przez PZP oddzielnie na pływalniach 25 i 50 m posiadających metryki pomiaru długość (homologacje).

5. Organizator zawodów, na których uzyskano wynik lepszy od aktualnego rekordu Polski, ma obowiązek dostarczyć do PZP czytelnie wypełnioną „kartę startową”, zawierającą wszystkie pozycje z wpisanym ostatecznym wynikiem, określeniem pomiaru czasu i podpisem sędziego głównego, sędziów mierzących czas. W przypadku pomiaru ręcznego przynajmniej jeden musi posiadać klasę związkową.

6. Wynik rekordowy uzyskany za granicą może być zatwierdzony na podstawie sprawozdania z zawodów, dostarczonego do PZP przez kierownika lub trenera ekipy.

7. Rekordy Polski seniorów i juniorów, kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych notowane są w konkurencjach objętych systemem współzawodnictwa poszczególnych roczników.

8. Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.


SW 13 Postępowanie przy sędziowaniu automatycznym.

SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak ustalone, a także ocena zmian sztafetowych mają pierwszeństwo nad decyzjami sędziów mierzących czas.

SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu rejestruje miejsce i czas każdego pływaka w danym wyścigu, należy:

SW 13.2.1 Odnotować wszystkie czasy i miejsca zarejestrowane przez aparaturę pomiarową;

SW 13.2.2 Odnotować czasy i miejsca rejestrowane przez sędziów;

SW 13.2.3 Oficjalne miejsce zostanie ustalone jak następuje:

SW 13.2.3.1 Pływak z czasem i miejscem zarejestrowanym przez automatyczną aparaturę pomiarową musi zachować swoje miejsce w stosunku do innych pływaków mających czas i miejsce zarejestrowane przez automatyczną aparaturę pomiarową
w tym wyścigu.

SW 13.2.3.2 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała miejsca, lecz zarejestrowała czas będzie miał ustalone miejsce na podstawie porównania jego czasu z automatycznej aparatury pomiarowej z czasami innych pływaków zmierzonymi przez automatyczną aparaturę pomiarową.

SW 13.2.3.3 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała ani miejsca ani czasu zajmuje miejsce ustalone na podstawie czasu zarejestrowanego przez pomiar półautomatyczny lub na podstawie czasów zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.

SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa się jak następuje:

SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich pływaków, którym automatyczna aparatura pomiarowa zmierzyła czas, będzie ten czas.

SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich pływaków nie mających czasów zarejestrowanych przez automatyczną aparaturę pomiarową, jest czas z trzech czasomierzy cyfrowych lub pomiar półautomatyczny.

SW 13.4 Dla określenia relatywnej kolejności finiszu dla różnych serii postępować należy jak następuje:

SW 13.4.1 Kolejność wszystkich zawodników zostanie ustalona na podstawie porównania ich oficjalnych czasów.

SW 13.4.2 Jeżeli oficjalny czas pływaka jest równy oficjalnemu czasowi (-om) jednego lub więcej pływaków, wszyscy pływacy mający taki sam czas, zajmują to samo miejsce w tej konkurencji.


PRZEPISY F I N A DOTYCZĄCE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Wstęp

Celem przepisów dotyczących obiektów jest zapewnienie najlepszych możliwych warunków do zastosowania w zawodach i treningu.
Przepisy nie zmierzają do zarządzania kwestiami dotyczącymi korzystania z obiektów przez ogół użytkowników.
Kontrola nad obiektami w zakresie nadzoru nad użytecznością publiczną i oraz odpowiedzialność za nią należy do właściciela obiektu lub organu kontrolującego.


FR 1. Uwagi Generalne.

FR 1.1 Olimpijskie standardy pływalni FINA. Wszystkie mistrzostwa świata (z wyjątkiem mistrzostw świata masters) i igrzyska olimpijskie muszą być organizowane na pływalniach, które spełniają wymagania ujęte w Przepisach FR 3, FR 6, FR 8 i FR 11.

FR 1.2 Ogólne standardy pływalni FINA. Pozostałe imprezy FINA muszą być organizowane na pływalniach spełniających olimpijskie standardy pływalni FINA ale Biuro może uchylić pewne standardy w stosunku o istniejących basenów jeśli one w sposób istotny nie przeszkadzają
w organizacji zawodów.

FR 1.3 Minimalne standardy pływalni FINA. Wszystkie pozostałe imprezy organizowane wg Przepisów FINA muszą być organizowane
na pływalniach spełniających wszystkie minimalne standardy zawarte w tej części.

FR 1.4 Aby chronić zdrowie i dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni dla celów rekreacyjnych, treningu i zawodów, właściciele pływalni publicznych oraz tych przeznaczonych wyłącznie do treningu i zawodów muszą spełniać wymagania określone przez prawo i resort zdrowia kraju, w którym pływalnia jest usytuowana.

FR 1.5 Nowe wyposażenie pływalni na zawody (np. słupki startowe, liny torowe itd.) muszą być dostępne przed 1-szym stycznia w roku igrzysk olimpijskich i Mistrzostw Świata.


FR 2. Pływalnie.

FR 2.1 Długość.

FR 2.1.1 50,00 metrów. Jeżeli na ścianie/ścianach szczytowych zainstalowane są płyty kontaktowe automatycznego urządzenia do pomiaru czasu, pływalnia musi być takiej długości, aby zagwarantować wymaganą odległość 50,00 metrów między dwoma płytami lub płytą, a ścianą.

FR 2.1.2 25,00 metrów. Jeżeli na ścianie/ścianach końcowych zainstalowane są płyty kontaktowe automatycznego urządzenia do pomiaru czasu, pływalnia musi być takiej długości, aby zagwarantować wymaganą odległość 25,00 metrów między dwoma płytami lub płytą, a ścianą.

FR 2.2 Tolerancja długości.

FR 2.2.1 W stosunku do nominalnej długości 50,00 metrów dopuszcza się tolerancję plus 0,03 metra minus 0,00 metra na obu ścianach końcowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i 0,8 metra poniżej powierzchni wody. Powyższe wymiary powinny być zatwierdzone przez uprawnionego geodetę kraju, w którym znajduje się pływalnia. Tolerancje nie mogą być przekroczone także, gdy są zainstalowane płyty kontaktowe.

FR 2.2.2 W stosunku do nominalnej długości 25,00 metrów dopuszcza się tolerancję plus 0,03 metra minus 0,00 m, na obu ścianach końcowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i 0,8 metra poniżej powierzchni wody. Powyższe wymiary powinny być zatwierdzone przez uprawnionego geodetę kraju, w którym znajduje się pływalnia. Tolerancje nie mogą być przekroczone także,
gdy są zainstalowane płyty kontaktowe.

FR 2.3 Głębokość – wymagana jest głębokość minimum 1,35 metra, poczynając od 1-szego metra pływalni do przynajmniej 6-tego po stronie słupków startowych. Na pozostałej części wymagana jest głębokość minimum 1,0 m.

FR 2.4 Ściany.

FR 2.4.1 Ściany końcowe powinny być równoległe i tworzyć z powierzchnią wody kąty proste oraz powinny być zbudowane
z twardego materiału o nie śliskiej powierzchni. Taka ściana powinna sięgać 0,8 metra poniżej powierzchni wody tak,
aby umożliwić pływakowi dotknięcie jej i odepchnięcie się od niej przy nawrocie bez żadnego niebezpieczeństwa.

FR 2.4.2 Listwy wypoczynkowe wzdłuż ścian pływalni są dozwolone. Nie mogą one znajdować się na głębokości mniejszej niż 1,2 metra poniżej powierzchni wody i mogą mieć szerokość od 0,1 metra do 0,15 metra.

FR 2.4.3 Przelewy mogą być umieszczone na wszystkich czterech ścianach pływalni. Jeżeli przelewy są zainstalowane na ścianach końcowych, to muszą być tak umieszczone, aby można było umocować płyty kontaktowe do wymaganej wysokości 0,3 metra powyżej powierzchni wody. Muszą one być przykryte odpowiednią siatką lub ekranem.

FR 2.5 Tory powinny być co najmniej na 2,5 m szerokie z dwoma pasami o szerokości co najmniej 0,2 m każdy na zewnątrz pierwszego i ostatniego toru.

FR 2.6 Liny torowe.

FR 2.6.1 Liny torowe muszą być przeciągnięte na całej długości toru i przymocowane na obu krańcach pływalni do haków zagłębionych w ścianach. Haki muszą być zamocowane tak aby „pływaki” linowe na każdym końcu pływalni były na powierzchni wody.
Każda lina torowa musi składać się „pływaków” na całej długości, mających średnicę minimum 0,05 m a maksimum 0,15 m.

Kolory lin na pływalni muszą być jak następuje:

Dwie (2) ZIELONE liny na torach 1 i 8

 

Cztery (4) NIEBIESKIE liny na torach 2, 3, 6 i 7

Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5

Pływaki w odległości 5,0 metrów od każdej ze ścian szczytowych muszą być koloru CZERWONEGO.

Nie może być więcej niż jedna lina torowa pomiędzy torami. Liny muszą być mocno naciągnięte.

Przepisy pływackie Fina – międzynarodowy regulamin zawodów pływackich

FR 2.6.2 Na wysokości oznaczenia 15-tego metra z każdego końca pływalni „pływaki” muszą być innego koloru niż pozostałe.

FR 2.6.3 Na pływalniach 50 m „pływaki” muszą zaznaczać innym kolorem odległość 25 m.

FR 2.6.4 Numery torów z miękkiego tworzywa mogą być umieszczone na linach torowych na starcie i na końcu nawrotowym pływalni.

FR 2.7 Słupki startowe muszą być sztywne i nie mogą dawać efektu sprężystości. Wysokość słupka startowego ponad powierzchnię wody powinna wynosić od 0,5 metra do 0,75 metra. Powierzchnia słupka co najmniej 0,5 metra x 0,5 metra powinna być pokryta przeciwślizgowym materiałem, a maksymalne pochylenie jej w kierunku wody nie może przekroczyć 10o. Słupek musi być tak skonstruowany, aby pozwalał na uchwyt dłoni pływakowi podczas startu z niego, z przodu lub jego boków. Jeżeli grubość platformy startowej przekracza 0,04 metra, zalecane jest, aby z obu stron słupka w przedniej części wycięte były uchwyty szerokie przynajmniej na 0,1 metra i, o szerokości 0,4 metra z przodu słupka 0,03 m poniżej platformy startowej. Uchwyty na dłonie do startu ze słupka mogą być zainstalowane z boków słupka startowego. Uchwyty do startu w stylu grzbietowym muszą być umieszczone na wysokości od 0,3 metra do 0,6 metra nad powierzchnią wody poziomo i pionowo. Uchwyty te muszą być równoległe do powierzchni ściany i nie mogą wystawać poza nią w kierunku wody. Głębokość pływalni na odcinku od 1,0 m do 6,0 m od strony słupków startowych musi wynosić przynajmniej 1,35 m. Wyświetlacze elektroniczne mogą być zainstalowane pod platformami startowymi. Błyskanie nie jest dozwolone. Cyfry nie mogą się zmieniać w czasie startu do stylu grzbietowego.

FR 2.8 Numeracja – każdy słupek startowy musi posiadać numer na wszystkich 4 stronach, wyraźnie widoczny.
Słupek nr 0 znajduje się z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do pływalni z wyjątkiem dystansów 50 m, które mogą rozpoczynać się z drugiej strony.
Płyty kontaktowe mogą być numerowane w części szczytowej.

FR 2.9 Oznaczenia do nawrotów w stylu grzbietowym – linki z chorągiewkami muszą być zawieszone w poprzek pływalni na wysokości minimum 1,8 metra i maksimum 2,5 metra nad powierzchnią wody, zamocowane na podpórkach lub stojakach w odległości 5 metrów od obu końców pływalni. W odległości 15 metrów od każdego końca pływalni muszą być umieszczone znaki, a tam gdzie to jest możliwe także na każdej linie torowej.

FR 2.10 Linka przedwczesnego startu powinna być zawieszona na wysokości nie mniej niż 1,2 metra w poprzek pływalni na stojakach umieszczonych w odległości 15 metrów od linii startu. Powinna ona być przymocowana do stojaków przy pomocy szybko zwalniającego mechanizmu. Po opuszczeniu do wody, linka powinna pokrywać wszystkie tory.

FR 2.11 Temperatura wody musi być od 25oC do 28oC. W czasie zawodów woda w pływalni musi być utrzymana na stałym poziomie bez żadnego falowania. Jeżeli przepisy o ochronie zdrowia obowiązujące w danym kraju tego wymagają, odpływ i dopływ wody jest dozwolony, o ile nie powstają przez to znaczne prądy lub zawirowania.

FR 2.12 Oświetlenie – natężenie oświetlenia nad słupkami startowymi i krańcami pływalni przy nawrotach nie może być mniejsze niż 600 luksów.

FR 2.13 Oznaczenie torów – powinno być w ciemnym, kontrastowym kolorze, umieszczone na dnie pływalni na środku każdego toru.

Szerokość: minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m

Długość: 46,0 m na pływalniach 50 m;

21,0 m na pływalniach 25 m.

Każda linia toru powinna kończyć się w odległości 2 metrów od ściany krańcowej pływalni wyraźną linią poprzeczną o długości 1,0 metra
i o tej samej szerokości co linie toru. Na ścianach krańcowych lub na płytach kontaktowych powinny być oznaczone linie tej samej szerokości co linie toru. Powinny one przebiegać bez przerw od krawędzi pływalni do dna pływalni. Linia poprzeczna o długości 0,5 metra powinna być umieszczona na głębokości 0,3 metra poniżej powierzchni wody, mierząc od środkowego punktu linii poprzecznej.

Na pływalniach oddawanych do użytku po 1 stycznia 2006, w odległości 15 m od każdej ściany szczytowej pływalni musi być linia poprzeczna o długości 0,5 m.

FR 2.14 Pomosty – jeżeli pomost służy jako ściana nawrotowa musi rozciągać się na całą szerokość pływalni i stanowić trwałą, gładką,
nie śliską, stabilną pionową powierzchnię, do której można zamontować płyty kontaktowe na powierzchni nie mniejszej niż 0,8 m poniżej
i 0,3 m powyżej powierzchni wody, musi być pozbawiona niebezpiecznych otworów poniżej ani powyżej linii wody, w które mogłyby dostać się pływaka dłonie, stopy, palce nóg lub rąk. Pomosty muszą być tak zaprojektowane, żeby umożliwiały swobodny ruch sędziów wzdłuż nich,
nie powodujący znacznych prądów lub zawirowań wody.

Oznakowanie pływalni

SZEROKOŚĆ OZNACZEŃ TORÓW, KOŃCA TORÓW, ZNAKÓW

A

0.25 m ą 0.5

OZNACZENIA TORÓW

FINA

DŁUGOŚĆ POPRZECZNYCH ZNAKÓW KOŃCOWYCH NA ŚCIANIE

B

0.50 m

GŁĘBOKOŚĆ UMIEJSCOWIENIA ŚRODKA ZNAKU KOŃCOWEGO NA ŚCIANIE

C

0.30 m

DŁUGOŚĆ ZNAKU POPRZECZNEGO NA TORZE

D

1.00 m

SZEROKOŚĆ TORÓW

E

2.50 m

ODLEGŁOŚĆ OD KOŃCA LINII NA DNIE DO ŚCIANY KOŃCOWEJ

F

2.00 m

TABLICA KONTAKTOWA

G

2.40 m x 0.90 m x 0.01 m

Przepisy pływackie Fina – międzynarodowy regulamin zawodów pływackich

FR 3 Pływalnie przeznaczone do organizowania igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Długość: 50 metrów pomiędzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu, z wyjątkiem mistrzostw świata na pływalni 25 metrowej,
gdzie obowiązuje 25 metrów odległości pomiędzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu na ścianie startowej i nawrotowej.

FR 3.1 Tolerancja wymiarowa według FR 2.2.1

FR 3.2 Szerokość: 25 metrów dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

FR 3.3 Głębokość: 2,0 metra minimum; 3 metry zalecane.

FR 3.4 Ściany: według FR 2.4.1.

FR 3.5 Pływalnie dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata musi być wyposażona w ściany z górnymi przelewami na obu końcach.

FR 3.6 Liczba torów: 8 (osiem), dla mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich: 10 (dziesięć).

FR 3.7 Szerokość torów musi wynosić 2,5 metra z przestrzenią o szerokości 2,5 metra na zewnątrz torów 1 i 8. Muszą być liny torowe oddzielające te przestrzenie od torów 1 i 8 na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Przy 10 torach musi być oznakowanie od 0 do 9.

FR 3.8 Liny torowe:

Liny torowe muszą się rozciągać na całej długości toru, być zamocowane na każdym końcu pływalni do haków umieszczonych na ścianach, haki muszą być umieszczone w ten sposób aby pływaki na końcach lin były na powierzchni wody. Na każdej linie torowej muszą być przylegające do siebie na całej długości pływaki o minimalnej średnicy 0.05 metra i maksymalnej 0,15 metra.

Kolory lin na pływalni muszą być jak następuje:

  • Dwie (2) ZIELONE liny na torach 0 i 9

  • Sześć (6) NIEBIESKIE liny na torach 1, 2, 3, 6, 7 i 8

  • Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5

Pływaki w odległości 5,0 metrów od każdej ze ścian szczytowych muszą być koloru CZERWONEGO.

Nie może być więcej niż jedna lina torowa pomiędzy torami. Liny muszą być mocno naciągnięte.

Przepisy pływackie Fina – międzynarodowy regulamin zawodów pływackich

FR 3.9 Słupki startowe: wg FR 2.7.

Z wyjątkiem powierzchni startowej powinny być przynajmniej o szerokości 0,5 m i długości 0,6 m z nie śliskiego materiału.
Muszą być zainstalowane urządzenia przedwczesnego startu.

FR 3.10 Numeracja słupków: według FR 2.8.

FR 3.11 Oznakowanie powinno być w ciemnym kontrastowym kolorze, umieszczone na dnie pływalni na środku każdego toru.

Szerokość: minimum 0,2 metra, maksimum 0,3 metra

Długość: 21,0 metra dla 25 m pływalni

Każda linia toru powinna kończyć się w odległości 2 metrów od ściany krańcowej pływalni wyraźną linią poprzeczną o długości 1,0 metra
i o tej samej szerokości co linie toru. Na ścianach krańcowych lub na płytach kontaktowych powinny być oznaczone linie tej samej szerokości co linie toru. Powinny one przebiegać bez przerw od krawędzi pływalni do dna pływalni. Linia poprzeczna o długości 0,5 metra powinna być umieszczona na głębokości 0,3 metra poniżej powierzchni wody, mierząc od środkowego punktu linii poprzecznej.

Ten wymóg dotyczy pływalni budowanych po 1 stycznia 2010 r.

FR 3.12 Oznaczenia dla nawrotów stylu grzbietowego: według FR 2.9. Linki z chorągiewkami muszą się znajdować na wysokości 1,80 metra nad powierzchnią wody. Trójkątne flagi muszą być przymocowane do linki krawędzią o długości 20 cm o pozostałych krawędziach 40 cm. Odległość między flagami powinna wynosić 25 cm. Flagi mogą posiadać oznakowanie zaaprobowane wcześniej przez FINA.

FR 3.13 Linka przedwczesnego startu: według FR 2.10

FR 3.14 Temperatura wody: według FR 2.11

FR 3.15 Oświetlenie: natężenie oświetlenia nad całą pływalnią nie może być mniejsze niż 1500 luksów.

FR 3.16 Oznakowania torów: według FR 2.13. Odległość pomiędzy środkami sąsiednich torów musi wynosić 2,5 metra.

FR 3.17 Jeżeli pływalnia i basen do skoków są usytuowane we wspólnej strefie, minimalna odległość między nimi musi wynosić 5 metrów.


FR 4 Automatyczna aparatura do sędziowania.

FR 4.1 Automatycznym urządzeniem jest to, które ustala kolejność miejsc na mecie i mierzy czas każdego pływaka. Pomiar czasu powinien być z dokładnością do 1/100 s. Zainstalowane urządzenie nie może przeszkadzać pływakom przy starcie i nawrotach ani zakłócać funkcjonowania systemu przelewowego.

FR 4.2 Urządzenie to musi:

FR 4.2.1 Być uruchamiane przez startera.

FR 4.2.2 Mieć zasłonięte (zakryte) wszelkie przewody elektryczne na pomoście pływalni.

FR 4.2.3 Zapewnić przekaz wszystkich zanotowanych informacji dla każdego toru w układzie miejsc lub torów.

FR 4.2.4 Zapewnić łatwe odczytywanie czasu zawodnika.

FR 4.3 Urządzenia startowe.

FR 4.3.1 Starter powinien posiadać mikrofon do podawania ustnych poleceń.

FR 4.3.2 Jeżeli jest stosowany pistolet to musi on być z przetwornikiem.

FR 4.3.3 Przetwornik i mikrofon muszą być połączone z głośnikami przy każdym słupku startowym, gdzie komenda i sygnał startowy będzie słyszalny jednakowo i równocześnie przez każdego pływaka.

FR 4.4 Płyty kontaktowe.

FR 4.4.1 Minimalne wymiary płyt kontaktowych wynoszą: 2,4 m szerokości, 0,9 m wysokości,
a ich grubość musi wynosić 0,01 m +/- 0,002 m. Muszą one sięgać 0,3 m ponad i 0,6 m poniżej powierzchni wody. Urządzenie automatyczne dla każdego toru musi być podłączone niezależnie tak, aby je można było kontrolować osobno. Powierzchnia płyt kontaktowych musi być jasnego koloru i musi być oznakowana liniami przewidzianymi dla ścian pływalni.

FR 4.4.2 Płyty kontaktowe muszą być przymocowane nieruchomo na środku torów. Płyty kontaktowe mogą być przenośne, aby można je było zdejmować, gdy nie ma zawodów.

FR 4.4.3 Czułość płyt kontaktowych musi być taka, aby nie dały się uruchomić przez falowanie wody, lecz pod wpływem lekkiego dotknięcia dłonią. Płyty muszą być czułe na górnej krawędzi.

FR 4.4.4 Oznakowanie na płytach musi być zgodne i nakładać się na oznaczenia istniejące na ścianie pływalni; obwód i krawędzie płyt muszą być oznaczone 0,025 m czarną obwódką.

FR 4.4.5 Płyty muszą być zabezpieczone przed możliwością elektrycznego porażenia i nie mogą mieć ostrych krawędzi.

FR 4.5 Przy półautomatycznym pomiarze czasu, sędziowie mierzący czas muszą wyłączyć aparaturę przyciskiem w momencie dotknięcia ściany pływalni na zakończenie wyścigu przez pływaka.

FR 4.6 Przy zainstalowaniu automatycznej aparatury, niezbędne minimum wyposażenia stanowią następujące akcesoria:

FR 4.6.1 Wydruk wszystkich informacji, które mogą być odtworzone w czasie kolejnego wyścigu.

FR 4.6.2 Tablica świetlna dla widzów.

FR 4.6.3 Urządzenie do zmian w sztafecie z dokładnością do 0,01s. Gdy są zainstalowane górne kamery obraz z nich może być przeglądany jako dodatek do automatycznego systemu pomiarowego zmian sztafetowych. Przy różnicach w czasach zmian sztafetowych powinno się skonsultować z ich producentem.

FR 4.6.4 Automatyczny licznik długości.

FR 4.6.5 Czytnik części dystansu.

FR 4.6.6 Podsumowanie komputerowe.

FR 4.6.7 Korektor błędnego dotknięcia.

FR 4.6.8 Możliwość automatycznego zastosowania ładowalnych akumulatorów.

FR 4.7 Dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata niezbędne są ponadto:

FR 4.7.1 Tablica świetlna dla widzów musi zawierać przynajmniej dwanaście (12) trzydziesto dwu znakowych linii, mogącej wyświetlać zarówno litery jak i cyfry. Każdy znak musi mieć minimalną wysokość 360 mm. Każda linia – matryca tablicy musi mieć możliwość przesuwania w dół i w górę, z opcją migania. Każda cała matryca tablicy musi być programowalna z możliwością pokazywania animacji. Minimalny rozmiar tablicy to 7,5 m szerokości i 4,5 m wysokości.

FR 4.7.2 Musi być klimatyzowane pomieszczenie kontrolne o wymiarach przynajmniej 6,0 x 3,0 m usytuowane miedzy 3,0 m a 5,0 m od ściany finiszowej z nie zakłóconym widokiem na ścianę finiszową w czasie całego wyścigu. Sędzia główny musi mieć łatwy dostęp do pomieszczenia kontrolnego w czasie całych zawodów. Poza czasem zawodów pomieszczenie kontrolne musi mieć możliwość zabezpieczenia.

FR 4.7.3 System wideo do pomiaru czasu.

FR 4.8 Jako wsparcie do automatycznego urządzenia pomiarowego może być zastosowany, na zawodach FINA i innych głównych imprezach, pomiar półautomatyczny o ile są po trzy przyciski na torze, a każdy obsługiwany przez oddzielnego sędziego (w którym to przypadku inni sędziowie finiszu nie są wymagani). Inspektor nawrotów może obsługiwać jeden z przycisków.

Przewodniczący

Prezydium Kolegium Sędziów PZP

Prezes

Polskiego Związku Pływackiego

Eugeniusz Waraksa Krzysztof Usielski